Regulamin

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy dane osobowe w celu:
• nawiązania kontaktu z Klientami i prowadzenia postępowania ofertowego
• zawarcia i realizacji umowy z Klientem, np. w razie nabycia produktów lub zawarcia z nami umowy na świadczenie lub uzyskanie usług. Może to obejmować weryfikację tożsamości użytkownika, pobranie płatności, komunikację, świadczenie usług dla Klientów oraz dokonanie dostawy lub inną formę świadczenia produktów lub usług. Informacje konieczne są w celu zawarcia umowy, a bez nich jej zawarcie nie byłoby możliwe;
• zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
• zapewnienia zgodności z uzasadnionymi interesami w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień Biura Doradztwa QUALITAS oraz, między innymi, użycia w związku z roszczeniami prawnymi, wymogami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym);
• odpowiedzi (za wyraźną zgodą użytkownika) na wszelkie uwagi lub skargi uzyskane od niego i/lub w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami, włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszej strony internetowej, naszych produktów lub usług;
• monitorowania korzystania z naszych stron i usług internetowych. Udzielone nam informacje mogą zostać użyte w celu sprawdzenia, doskonalenia i ochrony naszych produktów, treści, usług i stron internetowych, zarówno w Internecie jak i poza nim, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami;
• w razie kontaktu telefonicznego z nami rozmowy mogą być nagrywane w celu zapewnienia jakości, szkoleń i ochrony bezpieczeństwa zgodnie z uzasadnionymi interesami naszej firmy;
• możemy korzystać z udzielonych nam informacji w celu zaproszenia użytkownika do udziału w badaniach rynku lub ankietach.
Możemy również przesyłać użytkownikowi bezpośrednio materiały marketingowe związane z odpowiednimi produktami i usługami. Elektroniczne materiały marketingowe będą przesyłane bezpośrednio wyłącznie za zgodą użytkownika lub gdy użytkownik ma możliwość rezygnacji (jeżeli jest to dozwolone). Użytkownik będzie mieć możliwość rezygnacji z otrzymywania bezpośrednich wiadomości marketingowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie.

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Gromadzone przez nas dane obejmują:
• imię i nazwisko
• nazwa i adres, NIP i REGON miejsca pracy
• stanowisko
• numer telefonu
• adres e-mail

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane gromadzone w ramach realizacji naszych usług są gromadzone tylko do celów realizacji szkoleń lub doradztwa. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom.
Dane osobowe nie będą przechowywane w jakimkolwiek celu dłużej niż to konieczne, a zachowane zostaną tylko te dane osobowe, które są konieczne w określonych celach. Przechowywanie określonych danych jest również wymagane zgodnie z prawem lub przez wymagany okres czasu, jeżeli jest to konieczne w uzasadnionych przypadkach w celu zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi, w celu rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom lub w celu egzekwowania naszego regulaminu.
Dane klientów będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z nami oraz przez 24 miesiące po upływie okresu jej obowiązywania.
Dane osobowe potencjalnych klientów, którzy udzielili wyraźnej zgody na otrzymywanie wiadomości od nas, będą przechowywane (a) do momentu rezygnacji z subskrypcji; lub, jeżeli klient nie zrezygnuje z subskrypcji, (b) w trakcie interakcji z nami lub korzystania z naszych treści; lub (c) przez 12 miesięcy od ostatniej interakcji z nami lub korzystania z naszych treści.
Wszelkie dane uzyskane w trakcie kontaktu z nami będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne do rozwiązania zgłoszonej kwestii oraz przez dwa tygodnie po zamknięciu sprawy.
Dane będą przechowywane przez krótki okres czasu po określonym czasie przechowywania danych, aby możliwy był przegląd danych i ich usunięcie. W niektórych przypadkach niewymienionych powyżej Biuro Doradztwa QUALITAS może przechowywać określone informacje przez określony czas zgodnie z wymogami prawa.
Kontakt z użytkownikiem
W razie potrzeby skontaktowania się z Państwem skorzystamy z jednej z następujących ścieżek:
• poczta elektroniczna (e-mail)
• telefon
• poczta tradycyjna lub firma kurierska.

ZMIANY W DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

W razie potrzeby dokonania zmian w danych osobowych przechowywanych w naszej bazie prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-maila.

ZABEZPIECZENIE DANYCH POBIERANYCH OD UŻYTKOWNIKÓW

Dane przechowywane w postaci papierowej są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych poprzez zastosowanie zabezpieczeń mechanicznych (sejfy, zamki itd.)
Dame przechowywane w wersji elektronicznej na dyskach naszych komputerów są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych poprzez system loginów i haseł.
Użytkownik ma prawo do odmowy przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do odmowy przetwarzania swoich danych kontaktując się z nami.
Użytkownik, który wyraził zgodę na użycie swoich danych osobowych może zgodę wycofać w dowolnym momencie.
Jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne, użytkownik ma prawo powiadomić nas o tym i prosić o poprawienie lub uzupełnienie informacji.
Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych na jego temat, oprócz kilku wyjątków i warunków.
W razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, może on zażądać ograniczenia przetwarzania danych do momentu rozstrzygnięcia skargi. W niektórych okolicznościach użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych (a) przez wycofanie zgody na ich używanie; (b) jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest już konieczne; (c) jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane i brakuje uzasadnionego powodu do ich wykorzystania; lub (d) jeżeli dane osobowe nie były traktowane zgodnie z naszymi zobowiązaniami.
W razie wszelkich pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie danych, o przetwarzaniu danych osobowych przez Biuro Doradztwa QUALITAS lub w celu egzekwowania swoich uprawnień, można się skontaktować z nami pod adresem: qualitas1@qualitas.biz.pl.