Szkolenie: Q05 Q06

Q05   Podstawy metrologii i zarządzania przyrządami kontrolno-pomiarowymi w systemie zarządzania jakością

Wprowadzenie

Liczne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i laboratoria używają wyposażenia do kontroli, pomiarów, odmierzania, diagnostyki itd. Niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem jest zapewnienie wysokiej wiarygodności wskazań tego wyposażenia. Szkolenie przedstawia zarówno wymagania, jak i dobre praktyki dotyczące organizacji systemu nadzorowania takiego wyposażenia.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw, laboratoriów i innych organizacji użytkujących wyposażenie kontrolno-pomiarowe, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni, kierownicy wszystkich szczebli oraz pracownicy posługujący się wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami metrologicznymi, prawnymi oraz dobrą praktyką w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

Szkolenie może również być traktowane jako pogłębienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Q01 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie” i Q02 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy”

Tematyka szkolenia

1.   Terminologia

2.   Wzorce jednostek miar

3.   Prawna kontrola metrologiczna

4.   Wewnętrzna kontrola metrologiczna

5.   Dokumentacja związana z nadzorem metrologicznym

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa, przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • flipchart z papierem i pisakami.

Q06 Total Quality Management – droga do doskonałości poprzez zarządzanie jakością

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa, dążące do uzyskania silnej przewagi nad konkurentami często wypracowują specyficzną kulturę, której charakterystycznymi przejawami są: nacisk na ciągłą optymalizację procesów i wyrobów, organizację pracy zmniejszającą prawdopodobieństwo popełnienia błędów podczas realizacji wyrobów lub usług oraz na zaangażowanie wszystkich członków załogi. Szkolenie przedstawia ścieżki wskazane nam przez firmy, które stały się symbolem sukcesu w Japonii, USA i Europie.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw, chcących uzyskać wiodącą pozycję na rynku dzięki wykorzystaniu funkcjonujących już systemów zarządzania jakością i najlepszych światowych praktyk w zakresie doskonalenia, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni, pracownicy szeregowi.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami i technikami doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, technikami motywacji pracowników oraz jeszcze sprawniejszego zarządzania wyposażeniem.

Szkolenie może również być traktowane jako pogłębienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Q01 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie”

Tematyka szkolenia

1.   TQM (kompleksowe zarządzanie przez jakość) – rola i charakterystyka

2.   Charakterystyczne cechy TQM

3.   Filozofia KAIZEN

4.   Technika „poka-yoke” i „just-in-time”

5.   Technika KANBAN

6.   Model doskonałości EFQM

7.   Motywacja pracowników

8.   Koła jakości

9.   Techniki doskonalenia procesów (mierzenie procesów, pętla Deminga, diagram przyczynowo-skutkowy, analiza Pareto, benchmarking, reengineering, 8D)

10. Zaawansowany nadzór nad wyposażeniem technicznym TPM (Total Productive Maintenance)

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

                  

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło