Szkolenie: Q11 Q12

Q11   Audyt wewnętrzny systemu zarządzania

Wprowadzenie

Poza spełnieniem wymagań certyfikacyjnych sprawnie prowadzone audyty wewnętrzne mogą być bardzo silnym narzędziem uzyskiwania przez ścisłe kierownictwo firmy informacji o jej sytuacji i o tym, jakie działania należy podjąć, aby organizacja funkcjonowała sprawniej i uzyskiwała lepsze wyniki. Prawidłowo zarządzane i realizowane audyty wewnętrzne mogą pełnić funkcję „miękkiego” controllingu.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, wdrażających lub chcących udoskonalić system zarządzania, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania, audytorzy wewnętrzni i kandydaci na audytorów.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami zarządzania programem audytów oraz z celami, metodami i technikami prowadzenia skutecznych i efektywnych audytów wewnętrznych systemu zarządzania w sposób umożliwiający uzyskanie maksymalnych korzyści biznesowych dla organizacji.

Szkolenie może również być traktowane jako pogłębienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Q01 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie”, Q02 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy”, Q07 „System zarządzania środowiskowego zgodny z normami serii ISO 14000 – podstawy i wdrażanie”, Q08 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z ISO 45001 – podstawy i wdrażanie”, Q09 „System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii ISO/IEC 27000 – podstawy i wdrażanie” czy Q10 „Systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001 – podstawy i wdrażanie”

Tematyka szkolenia

1.   Cele audytów wewnętrznych

2.   Terminologia związana z audytami

3.   Rodzaje audytów

4.   Wymagania i zalecenia norm dotyczące audytów wewnętrznych

5.   Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

6.   Kwalifikacja audytorów, ich zadania i obowiązki

7.   Planowanie i przebieg audytu

8.   Procesowe podejście do audytów wewnętrznych

9.   Ocena obserwacji audytowych

10. Pytania audytowe

11. Podstawy psychologii audytu, analiza transakcyjna

12. Rozmowa podczas audytu.

Liczba uczestników

do 15 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych (indywidualnych i zespołowych). Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Q12   Analiza ryzyka w systemie zarządzania, analiza FMEA

Wprowadzenie

Ryzyko jest nieodłącznym elementem jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Warunkiem powodzenia takiej działalności jest umiejętność określenia możliwych zagrożeń, oszacowania ich znaczenia oraz podjęcie trafnej, wyważonej decyzji określającej sposób podejścia do ryzyka. Szkolenie omawia najbardziej sprawdzone metody zarządzania ryzykiem biznesowym. Jedną z najbardziej znanych metod jest analiza FMEA – jedna z najskuteczniejszych znanych na świecie technik zapobiegawczych. Jej skuteczność przekraczająca 90% spowodowała, że jest ona obligatoryjna w takich branżach, jak: przemysł lotniczy, jądrowy, motoryzacyjny itp. Może być również stosowana z powodzeniem w ramach systemów zarządzania jakością jako jedno z podstawowych narzędzi zarządzania procesami.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, kierownicy, pracownicy służb projektowych.

Cel szkolenia

Zaprezentowanie technik analizy ryzyka i korzyści z niej wynikających.

Tematyka szkolenia

1.   Korzyści z analizy ryzyka

2.   Biznesowe znaczenie analizy ryzyka

3.   Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

4.   Wybrane metody prowadzenia analizy ryzyka (m. in.: metoda scenariuszowa, metoda list kontrolnych, metoda „what-if”, metoda HAZOP, metoda drzewa zdarzeń, metoda drzewa niezdatności, metody liczbowej analizy ryzyka  2, 3, 4-czynnikowe)

5.   Analiza FMEA projektu

6.   Analiza FMEA procesu

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Wymagane warunki

  • sala wykładowa,
  • 3-4 rzutniki multimedialne lub duże monitory,
  • 3-4 komputery z zainstalowanym pakietem MS-EXCEL,
  • 3-4 ekrany lub ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • flipchart z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło