Szkolenie: Q13 Q14

Q13   Narzędzia doskonalenia oraz narzędzia analizy i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie

Każda, nawet najlepsza organizacja natyka się na problemy wymagające określenia ich przyczyn oraz wskazania trafnych działań zmierzających do uzdrowienia sytuacji. Jedną z najskuteczniejszych metod jest wykorzystanie do tego celu zalet pracy zespołowej. Szkolenie zapoznaje uczestników z metodami zorganizowania pracy zespołowej, metodami uzyskiwania konsensusu, oraz sprawdzonymi metodami analizy i rozwiązywania problemów.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, wdrażających lub chcących udoskonalić system zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni, pracownicy szeregowi.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami i technikami analizy sytuacji organizacji, analizy problemów oraz znajdowania rozwiązań.

Szkolenie może również być traktowane jako pogłębienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Q01 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie”, Q02 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy”, Q07 „System zarządzania środowiskowego zgodny z normami serii ISO 14000 – podstawy i wdrażanie”, Q08 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z ISO 45001 – podstawy i wdrażanie”, Q09 „System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii
ISO/IEC 27000 – podstawy i wdrażanie” czy Q10 „Systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001 – podstawy i wdrażanie”.

Tematyka szkolenia

1.   7 narzędzi jakości (m. in.: diagram przyczynowo-skutkowy, analiza Pareto, histogramy, diagram korelacji)

2.   7 nowych narzędzi jakości (m. in. diagram drzewokształtny, diagram sieciowy, zarys analizy QFD)

3.   Burza mózgów (brainstorming)

4.   Analiza „siedmiu pytań klienta”

5.   Analiza „pola sił”

6.   Analiza SWOT

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami, - liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób
  • zalecane: 3-4 tablice korkowe min. 100ˣ200 cm stojące lub wiszące, flamastry czarne grube (1 szt, dla każdego uczestnika), kartki 1/3 A4 (210ˣ99 mm - 200 szt.), szpilki lub pineski do tablic korkowych (200 szt.)

Q14   Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wprowadzenie

Klienci zlecający przedsiębiorstwom przemysłowym seryjną produkcję wyrobów stawiają im coraz wyższe wymagania dotyczące nie tylko posiadanego parku maszynowego, ale również umiejętności stałego monitorowania zdolności i przebiegu procesów produkcyjnych i pomiarowych. Każdy błąd popełniony podczas seryjnej produkcji może pociągnąć za sobą ogromne straty finansowe i utratę wiarygodności przedsiębiorstwa. Poza tym w niektórych przypadkach stosowanie 100%-wej kontroli wytwarzanych wyrobów jest nieefektywne, lub wręcz niemożliwe. Stąd bierze się popularność licznych technik statystycznych stosowanych podczas kontroli oraz nadzorowania procesów produkcyjnych i przemysłowych, prezentowanych podczas szkolenia.

Grupa docelowa

Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, kierownicy służb produkcji i kontroli jakości, kontrolerzy jakości, pracownicy produkcji z przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzących produkcję seryjną.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do świadomego wyboru, wdrożenia i stosowania technik statystycznych pasujących do specyfiki przedsiębiorstwa.

Tematyka szkolenia

1.   Cele stosowania technik statystycznych w przemyśle

2.   Skrócony przegląd statystycznych narzędzi jakości:

3.   Karty kontrolne
(m.in.: X-R, X-S, M-R, M-S, EWMA, p, np, c, u)

4.   Podstawy SPC (statystycznego sterowania procesem)

·       ocena zdolności procesu (Cp, Cpk, Cpm, Cpmk)

·       wstępna ocena zdolności jakościowej procesu (Pp, Ppk)

·       ocena zdolności maszyny (Cm, Cmk)

5.   Statystyczna kontrola odbiorcza:

·       pobieranie próbek

·       kontrola alternatywna partia za partią na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL)

·       kontrola alternatywna – plany badania LQ dla kontroli partii izolowanych

·       kontrola alternatywna – procedury kontroli skokowej

·       kontrola alternatywna ciągła

·       system kontowy

·       kontrola odbiorcza wg oceny liczbowej (1-stopniowa, sekwencyjne plany badania, metoda R)

6.   Ocena zdolności systemów pomiarowych (zarys)

·       szacowanie niepewności pomiarów wielkości geometrycznych

·       metoda R&R

·       ocena przydatności systemu pomiarowego, jeżeli wpływ operatora jest pomijalny

7.   Zastosowania pakietu EXCEL do analizy statystycznej

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

4 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa,
  • 3-4 rzutniki multimedialne lub duże monitory,
  • 3-4 komputery z zainstalowanym pakietem MS-EXCEL,
  • 3-4 ekrany lub ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło