Szkolenie: Q17 Q18

Q17 Techniki prowadzenia szkoleń - warsztaty

Wprowadzenie

Szkolenia personelu są niezbędnym narzędziem podwyższania kompetencji pracowników. W tym szkoleniu zapoznamy Państwa z podstawowymi zasadami dobrego przygotowania i prowadzenia szkoleń. Szkolenie jest rozbudowaną wersją szkolenia T05 „Techniki prowadzenia szkoleń – podstawy” – nacisk położono w tym przypadku na zajęcia warsztatowe umożliwiające przećwiczenie umiejętności i dyskusję na ten temat.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji organizacji, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, handlowcy, oraz wszystkie osoby prowadzące szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne.

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom umiejętności przygotowywania i przedstawiania profesjonalnych i przekonujących szkoleń, jak również umiejętności zapanowania nad stresem i reagowania w sytuacjach kryzysowych podczas szkoleń.

Tematyka szkolenia

1.   Ustalenie celów i formy szkolenia

2.   Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia (kontrakt)

3.   Formy prowadzenia szkoleń

4.   Zasady dla wykładowcy / osoby prowadzącej szkolenie (postawa, ubiór, sposób mówienia, zarządzanie czasem)

5.   Wizualizacja treści szkolenia

6.   Angażowanie uczestników w szkolenie (ćwiczenia, warsztaty, dyskusje)

7.   Przydatne techniki angażujące uczestników

8.   Podsumowanie szkolenia

9.   Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Liczba uczestników

do 10 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i warsztatów. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • flipchart z papierem i pisakami.

Q18 Systemy zarządzania jako narzędzie do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Wszystkie przedsiębiorstwa, jak również znaczna część organizacji innego rodzaju, są zainteresowane uzyskiwaniem jak najwyższych zysków z prowadzonej działalności. Jedną z metod poprawy sytuacji jest optymalizacja (nie minimalizacja!) kosztów funkcjonowania firmy, i zmniejszenia poziomu kosztów nieuzasadnionych (czyli marnotrawstwa). Systemy zarządzania (np. system zarządzania jakością) mogą być znakomitym narzędziem do takiej optymalizacji. Trzeba tylko mieć świadomość, że taki system to nie tylko certyfikat oraz tony dokumentacji ...

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, kierownicy średniego szczebla, audytorzy wewnętrzni, członkowie kół jakości oraz wszystkie osoby zaangażowane w poprawę sytuacji macierzystego przedsiębiorstwa .

Cel szkolenia

Wskazanie uczestnikom możliwości lepszego wykorzystania różnych modeli systemów zarządzania w celu osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa.

Tematyka szkolenia

1.   Cele systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, BHP, energią, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania).

2.   Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa (przychód, dochód, koszty, straty, próg rentowności, bilans, rola rachunkowości). Rola budżetu przedsiębiorstwa. Kalkulacja cen.

3.   Zarządzanie przez cele z uwzględnieniem aspektów biznesowych. Zrównoważona karta wyników. Planowanie działań. Zapewnienie zasobów.

4.   Zarządzanie ryzykiem pod kątem wyników finansowych. Zapewnienie biznesowej ciągłości działania.

5.   Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem pracy pod kątem finansowym. Zarządzanie wiedzą organizacyjną. Zarządzanie zakupami. Zarządzanie procesami produkcji i realizacji usług. Optymalizacja procesów logistycznych.

6.   Monitorowanie i pomiary systemu zarządzania pod katem wyników finansowych. Wykorzystanie auditów wewnętrznych dla doskonalenia biznesu. Rola ciągłego doskonalenia.

7.   Rola zarządzania środowiskowego w zapewnieniu odpowiednich wyników biznesowych.

8.   Rola zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zapewnieniu wyników biznesowych.

9.   Rola systemów zarządzania energią w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i ich wpływ na biznes. Rola systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w zapewnieniu wyników biznesowych.

11. Podsumowanie, dyskusja.

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i warsztatów. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin
(możliwa jest również wersja uboższa, m. in. ze zmniejszoną ilością ćwiczeń, trwająca 2 dni po 8 godzin)

Wymagane warunki

  • sala wykładowa,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • flipchart z papierem i pisakami.

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło